Algemene voorwaarden CSS Outdoor Living BV

 1. Definities en aanvaarding van de algemene voorwaarden
  1. Huidige algemene verkoopsvoorwaarden zijn van toepassing zowel ingeval van levering als van levering en plaatsing en gelden zowel ten aanzien van consumenten als van handelaars en onverminderd andere zekerheden waarop CSS zich volgens de wet of enige overeenkomst kan beroepen .
  2. De klant verklaart zich vanaf de ondertekening van de overeenkomst gesloten tussen hem en CSS akkoord met de algemene voorwaarden waarvan hij kennis heeft genomen en er alle bedingen van heeft aanvaard, behoudens andere schriftelijke overeenkomst welke uitdrukkelijk werd aanvaard .
  3. Offertes zijn 30 dagen geldig behoudens een tegenstrijdige schriftelijke overeenkomst tussen beide partijen . Na deze termijn heeft de aannemer het recht zijn offerte te wijzigen .
  4. CSS is slechts gehouden tot uitvoering van enige overeenkomst van zodra zij een schriftelijke ondertekende orderbevestiging van de klant heeft ontvangen.
  5. Alleen de klant staat in voor de nodige voorafgaandelijke stedenbouwkundige en administratieve vergunningen. Schriftelijke bevestiging van de vergunning dient doorgegeven te worden aan CSS. Bij weigering van vergunning zal een forfaitair bedrag gerekend worden van 250 € voor de opmaak van de nodige plannen ter aanvraag .
 2. Opmeting
  1. Vanaf de opmeting kan een bestelling niet meer gewijzigd worden zonder kosten .
  2. De klant verbindt er zich toe CSS op de hoogte te brengen van elke verandering die aan het gebouw wordt aangebracht na de opmeting en die wijzigingen in het plan kunnen veroorzaken . Indien dit een verandering van de vooropgestelde prijs inhoudt zal dit verrekend worden .
 3. Levering en plaatsing
  1. De door CSS meegedeelde leveringstermijnen zijn slechts een aanduiding gezien het maatwerk en herkomst van materialen en kan nooit aanleiding geven tot verbreking van het contract noch schadevergoeding . Iedere wijziging dient schriftelijk aan de klant gecommuniceerd te worden. Leveringstermijnen beginnen ook pas te lopen van zodra het gevraagde voorschot vereffend is .
  2. De klant verbindt er zich toe om de werf volledig vrij en toegankelijk te maken en voldoende elektriciteit, water en parkeerplaats te voorzien .
 4. Betaling en facturatie
  1. De klant dient een voorschot te betalen ten bedrage van 40 % van de totaalprijs. Bij gebreke van betaling kan ,niettegenstaande een eventuele opmeting , niet tot levering worden overgegaan .
  2. Bij plaatsing een tussenfactuur van 50% , indien de plaatsing in fases verloopt zal dit gefaseerd zijn .
  3. Bij totale afwerking is de resterende 10 % verschuldigd .
  4. Voor alle andere bestellingen buiten overkappingen / carports / veranda’s gelden percentages van 40% voorschot bij bestelling , 60 % contant bij levering .
  5. Facturen zijn steeds contant betaalbaar op de maatschappelijke zetel binnen een betalingstermijn van 14 dagen . Goederen blijven eigendom van CSS tot volledige betaling ervan.
  6. Elk protest tegen een factuur dient voldoende gemotiveerd per aangetekend schrijven binnen de 8 dagen na factuurdatum verstuurd te worden naar de maatschappelijke zetel van CSS, zoniet wordt de factuur geacht aanvaard te zijn en gelden de betalingstermijnen .
  7. Na verloop van de betalingstermijn zal een verwijlintrest verschuldigd zijn van 1% per maand vanaf de datum van vervaldag van de factuur. Dit zal verhoogd worden met een minimum van 80 € als vergoeding voor bijkomende invorderingskosten .
  8. Bovendien zal CSS niet verplicht zijn verdere leveringen of diensten uit te voeren volgens welke overeenkomst ook, vooraleer de vervallen facturen werden vereffend .
  9. Wanneer de overeenkomst eenzijdig wordt verbroken door de klant zal deze een vergoeding verschuldigd zijn welke gelijk is aan de reeds uitgevoerde prestaties en de reeds aangekochte materialen voor de betrokken werf. Dit zal verhoogd worden met een schadevergoeding van 20% van de overeengekomen totaalprijs .
  10. Een supplementaire bestelling zal slechts worden uitgevoerd na uitdrukkelijke schriftelijke goedkeuring en zal dan tevens het voorwerp uitmaken van een bijkomende facturatie .
 5. Aansprakelijkheid en garantiebepalingen
  1. CSS is slechts aansprakelijk voor het volledige of gedeeltelijke verlies of beschadiging van het goed , in zoverre dat dit zich voordoet in de periode tussen de fabricatie en levering van het goed . Overdracht van de risico’s gebeurt bij de levering .
  2. CSS volgt de voorschriften van het WTCB en is technisch enkel gehouden tot vrijwaring voor gebreken dewelke een inbreuk zouden uitmaken op deze voorschriften van het WTCB.
  3. Zichtbare schade dient onmiddellijk en schriftelijk bij de levering kenbaar te worden gemaakt .
  4. CSS is als eindverkoper aansprakelijk voor elk gebrek dat bestaat bij de levering van de goederen en dat zich manifesteert binnen de termijn bepaald bij het product. Dit enkel voor gebreken te wijten aan een gebrek in de materialen en / of een tekortkoming in de uitvoering van de werken .
  5. CSS verleent geen andere waarborg voor materialen buiten de fabrieksgarantie van het betreffende product en kan nooit aansprakelijk gesteld worden voor herstellingen uitgevoerd door derden zonder akkoord , gebrek of schade voortvloeiend uit normale slijtage , opzettelijke schade , gebrek aan of verkeerd uitgevoerd onderhoud , waterinsijpelingen noch schade door natuurelementen, weersomstandigheden en ongevallen. Een volledige lijst van garantiebepalingen per product is terug te vinden op www.cssoutdoorliving.be .
 6. Privacyverklaring
  1. Conform de geldende privacywetgeving verklaart de klant zich akkoord tot het bijhouden van zijn/haar gegevens gedurende een periode van 10 jaar . Gegevens worden enkel gebruikt in functie van de overeenkomst en worden niet doorgegeven aan derden tenzij dit relevant is voor de uitvoering van de overeenkomst . Een volledige privacypolicy kan teruggevonden worden op www.cssoutdoorliving.be.
 7. Partijen erkennen dat alle overeenkomsten, opdrachten en contracten worden geacht te zijn afgesloten op de zetel van de vennootschap van CSS te Appelterre – Ninove , wat dan ook de bevoegdheid van de Rechtbank bepaalt .