Vergunningen / Meldingsplicht CSS Outdoor Living BV

Geldende bepalingen omtrent bijgebouwen ( kan per gemeente verschillend zijn )

Een beperkte uitbreiding of overkapping kan enkel worden toegestaan voor zover de constructie voldoet aan de bepalingen inzake meldingsplichtige handelingen:
Artikel 4. Voor de oprichting van bijgebouwen die aangebouwd zijn aan de hoofdzakelijk vergunde of vergund geachte woning, wordt de vergunningsplicht vervangen door een verplichte melding als aan de volgende voorwaarden voldaan is:

 1. er wordt geen vergunningsplichtige functiewijziging doorgevoerd;
 2. het aantal woongelegenheden blijft ongewijzigd;
 3. de totale oppervlakte van de bestaande en de op te richten aangebouwde bijgebouwen bedraagt maximaal 40 vierkante meter;
 4. de gebouwen worden geplaatst in de zijtuin tot op 3 meter van de perceelsgrenzen of in de achtertuin tot op 2 meter van de perceelsgrenzen. tegen een aanpalend gebouw gebouwd, mogen ze tot op de perceelsgrens reiken, voor zover de bestaande scheidingsmuur niet gewijzigd wordt. De bouwdiepte van het bijgebouw mag de bouwdiepte van het aanpalend gebouw niet overschrijden.
 5. de hoogte is beperkt tot kroonlijsthoogte 3m en 4 meter. Een scheidingsmuur wordt hier niet gelijkgesteld en telt niet mee voor deze voorwaarde .
 6. maximale bouwdiepte van het perceel mag niet overschreden worden

Voor een vrijstaande constructie in de achtertuin van 40m² (eventuele bestaande bijgebouwen meegerekend) is geen omgevingsvergunning vereist noch meldingsplicht indien ze voldoet aan volgende bepalingen (minimale afstand van het hoofdgebouw is 1m) :

 

 1. van het hoofdgebouw vrijstaande niet voor verblijf bestemde bijgebouwen, met inbegrip van carports, in de zijtuin tot op 3 meter van de perceelsgrenzen
 2. in de achtertuin tot op 1 meter van de perceelsgrenzen. De vrijstaande bijgebouwen kunnen in de achtertuin ook op of tegen de perceelsgrens geplaatst worden als ze tegen een bestaande scheidingsmuur opgericht worden en als de bestaande scheidingsmuur niet gewijzigd wordt.
 3. Indien de constructie tot tegen de perceelgrens wordt voorzien, moet de scheidingsmuur wel worden verhoogd tot de hoogte van de constructie, de diepte mag ook de scheiding niet overschrijden .
 4. De totale oppervlakte blijft beperkt tot maximaal 40 vierkante meter per goed, met inbegrip van alle bestaande vrijstaande bijgebouwen.
 5. De maximale bouwdiepte van het perceel mag ook niet overschreden worden .
 6. De maximale hoogte is beperkt tot 3,5 meter, gemeten tot het hoogste punt